Concorso nazionale Unpli sul dialetto. Per la Calabria, premiato uno studente delle scuole medie di Aiello Calabro, unica scuola calabrese che si aggiudica il terzo posto


AIELLO CALABRO, CS - Era già successo lo scorso anno che la scuola del plesso di Aiello C. vincesse un premio per un lavoro sul dialetto. Ed è successo ancora quest’anno, ed in più in ambito nazionale. Matteo Chiarello della classe terza, sezione A, scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo Campora-Aiello, si è aggiudicato il terzo posto ex equo con la Campania della sesta edizione del Premio “Salva la tua lingua locale”, sezione prosa, organizzato dall’Unione delle Proloco italiane.
La storiellina narrata da Matteo in stretto dialetto aiellese e con termini che si stanno perdendo dalla memoria e dall’uso quotidiano, dal titolo “U dialettu a lingua du core”, è quella di un nonno ed un nipote separati dalla tecnologia. Il telefonino rende assente Matteo, collegato col mondo ma non con le persone che gli sono attorno. Le parole del nonno, però, che gli racconta come si divertivano una volta i ragazzi, riportano Matteo alla realtà e così spegne il telefonino e ritrova finalmente i rapporti d’affetto.
Come è naturale quando accadono cose belle, in tanti hanno espresso profonda soddisfazione per il risultato: dalla referente del progetto Anna Aquino, a Gisa Guidoccio, cultrice del dialetto locale che ha seguito i preparativi, alla dirigente Caterina Policicchio, ed a Marco Cino presidente della Proloco di Aiello, anch’egli destinatario di un attestato di merito, come diversi altri presidenti di proloco in tutta Italia “per essersi distinti per la diffusione del Concorso e la collaborazione con le scuole del loro territorio”. Un riconoscimento importante per l’Istituto, perché il confronto era sul piano nazionale e soprattutto perché - ha evidenziato Anna Aquino - “le piccole scuole, molte volte, possono essere grandi fucine dove si formano talenti”.
La giuria del concorso, inoltre, ha voluto complimentarsi con le molte scuole partecipanti “per l’impegno e l’interesse della scuola italiana e dei docenti impegnati a trasmettere l’amore per le proprie radici linguistiche e culturali ai giovani”.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 febbraio 2019, in occasione della Giornata internazionale della Lingua Madre a Roma nella Promoteca del Campidoglio.
RASSEGNA STAMPA


(Fonte bacheca Fb di Anna Aquino)
Tre brevi racconti in dialetto scritti dagli alunni della Scuola secondaria di 1°grado di Aiello Calabro.

U dialettu: a lingua du core
Nu Juornu nannu Ciccu ha portatu u niputiellu Franciscu a passiare intra i vuoschi. Su juti allu Faitu, a muntagna cchiù avuta du Comuti d'Ajiellu, 'ndò ci su arberi ranni e atri arberi assai bielli. Se su fermati 'ndo si fannu i pichinicchi allu Casellune, chiamatu accussì pecchi ci sunu i riesti de' nu rifuggiu di voscaiuoli de na vota. Mentri ca' Franciscu pigliave 'nù paninu du zainettu, nannu Ciccu ha cominciatu a cuntare fattarielli in dialettu. Attramenti arrive nu cumpagniellu e Franciscu ca se chiame Kevin ca ere jutu cu lu patre, Michelinu, a circare fungi. Sentiennu a nonnu Ciccu parrare in dialettu u cazzìe biellu biellu e le dice ca alli guagliunielli s'ha de parrare sulu in italianu pecchi u dialettu 'n seve a nente. Nonnu Ciccu ca ere rimastu mutu mentri ca chillu dicia se ciotie, tuttu 'ncervicatu rispunne:
"Michelù, biellu mio, te sbagli de gruossu! Canuscere 'u dialettu è 'mportante ppè lla cultura. Chine 'un canusce lu propriu dialettu 'un canusce l'origini e la propria storia pecchì 'u dialettu ìe cumu 'a carta d'identità de 'nu popolu. E pue 'un te dimenticare ca tanti scritturi canusciuti hanu scrittu poesie e grandi opere in dialettu canusciute intra tuttu 'u mundu. 'U sai Michè pecchì è 'mportante fare canuscere 'a lingua nostra alli quatrarielli? Pecchì certe parole, certe cose ca te escenu de intra l'anima, 'un se puonnu dire in italiano. Ce su' mumenti, speciarmente quandu te 'ncazzi ccù 'ncunu, ca 'a meglia parola te esce spedita e fa l'effettu suo, si cciù dici ppè italianu... chillu se pense ca sta fissiandu. Pensace e pue mu dici si 'un tiegnu ragiune! 'U dialettu ìe 'nu bagagliu culturale ca ud'adde essere sperdutu, ìe l'espressione de 'nu popolu ca si cce ricanusce." 
Cari quatrari - rice nonnu Cicco guardannu Francesco e Kevin - 'u dialettu ìe cumu 'nu vestitu fattu a misura. L'usu juornu ppè juornu vo' dire onorare nui stessi e pussedere 'na grande eredità: 'a storia nostra". 
Michele, chi avia sentutu chille parole ritte ccu saggizza rispuse: "Nannu Cì, aviti ragiune! Me signu sbagliatu! 'U dialettu ìe 'na ricchizza e nui stessi 'un lu capiscimu. Avissimu de mantenere vivu, difendere e fare canuscere miegliu". Allura a su puntu Francesco, chi avia sentutu ccu attenziune chillu chi avianu rittu chilli ruvi, ha dittu: "Sè sè, amu capitu ca 'u dialettu ìe la lingua d'u core e signu d'accordu ccù vui, ma mùe stu paninu nu potimu mangiare o no?". A pigliarunu a rirere e passarunu 'nautre ure allu friscu de vuoschi.

Juochi ccu' llu cellulari e juochi de' na vota
Ancuni jiuornu prima ca 'ncuminciasse lla ascola 'nu quatrariellu de nume Matteo ca abitave a Cusenza ccù lla famiglia, decide de jire ppè 'nu pocu de tiempu alla casa di nanni alla 'Zinetta, contrada de Ajiellu Calabro. 'U patre l'accumpagne ccu lla machina e ppè tutta 'a strada 'stu quatraru 'un fa atru ca stare ccù l'uocchji fravicati supra 'u cellulare. Cumu arrivanu a destinazione 'u nannu Geniale ere davanti 'a casa ca 'u stave aspettandu ccù llu core gonfiu de prejiulizzu e li vrazza spalancate ppè 'nu bell'abbrazzu, ma... Matteo avìe 'ncapu atri pensìeri: "Guè no' tuttappo'?" e fije 'n casa a s'attaccare alla wi-fi. Chista è stata l'unica frase ca 'u giuvane rivolge allu nannu ppè 'na pocu de tiempu, spaparacchjiatu supra 'u divanu ccu llu cellulare 'n manu. 
Quandu s'avvicinave lla sira Geniale s'ere ruttu e casciotte e dice: "Ohi Matte', ma se pò sapire cchì cacchjiu sta' faciendu ccù 'sta paletta 'n manu?". 
U nipute ccù l'uocchji stralunati rispunde: "Ci' no'! 'Un me disturbare propriu mue ca staju sfidandu 'nu giapponese a 'nu jiuocu internazionale ca se chiame Clash Royale".
'U nannu sbalorditu s'alluntane borbottanuo. 
Allura Matteo dice: "Ma cchi ccià no'? 'Un te piace 'stu jiuocu? Pecchì sta sbruffandu?".
"Eh Matteuzzu Matteuzzu! Caru Matteo, vui giuvani de oje me faciti 'na pocu pena pecchì me pariti tutti rincitrulliti! Io all'età tua ere fore a jiocare ccù lli cumpagni, atrica affossatu intra 'nu divanu". 
Matteo 'ncuminciave a se interessare alle parole d'u viecchjiu: "ma tu cchi jiuochi facìe quandu ere pitirillu?".
"Jocavamu all'ammucciatella, allu strumbulu, allu stirillu, a gravul'e chjiumbu oppuru jiemu a caccia de licerte. 'E fimminelle jiocavenu allu campanaru, alla corda. Ma no' sulu chistu, 'a vita ud'ere fatta sulu de jocarielli, certe vote ne toccave puru de faticare, ma 'u faciemu ccù piacire pecchì 'a fatica diventave 'na festa. Se coglìe l'uva 'ste filare filare e se facìe festa, se facìe llu pane e alli quatrarielli se regalavanu panini. 'Na vota 'a scola 'ncignave lla prima d'ottobre e allura aviemu e dare 'na manu alle proviste: 'a cunserba, 'i pipi allu tiniellu, 'e marmellate, 'a frutta sciroppata, ogne cosa ca se facìe intra 'na casa c'erenu sempre muccusi ca rotavanu e se divertienu dandu 'na manu. A mie me pare ca 'sta tecnologia v'ha carceratu, siti 'ntrallazzati ccu' tuttu 'u mundu e 'un v'accorgiti ca 'ntuornu 'ntuornu siti suli e pariti bastunati cumu cani".
Matteo sturdutu d'e parole du nannu, daveru forse ud'avìe mai riflettutu supra 'e condizioni di giuvani de oje, ma illu ere spiertu assai e maturu e accussì dice: "va' avanti no'..."
"'U mundu virtuale ve suche llu cerbiellu, l'anima, 'u core..."
"Vaste accussì no'! Haju capitu! Tieni ragiune."
"Ohi Matté, piglie sa paletta e jettala" Ha dittu u nonnu.
"U sai chi tte dicu no'. Escimu fore e 'mparame ancunu juocu e chilli chi m'ha dittu."

U monachiellu
'Na duminica matina ad Aiellu Calabro, paise piccirillu d'a provincia de Cusenza, 'nu nannu de nume Franciscu, ma suprannuminatu Ciccu, va a trovare 'u nipute ca porte lu stessu nume suo ma nessunu se permette d'u chiamare Ciccu. 'U nannu trase e vide ca 'u nepute ere supra 'u divanu ca stave lejiendu ccù tanta attenzione.
"Cchì te sta lejiendu Francischì d'accussì 'mportante ca mancu me saluti a nannuzzu?". 
Francesco aze 'ncrisciusu 'a capu e dice: "'A storia de Herry Potter, il maghetto che interagisce con gli uomini, ma cume 'un lu canusci? Ie famosu intra tuttu 'u mundu!".
'U nannu Ciccu ere rimastu 'mbambulatu e senza parole, allura 'u nipute dice: "Ohi na', Herry Potter, 'u magu tradizionale! Cumu fa' a 'un lu sapire?".
"Magu tradizionale?" - Dice Ciccu 'nviparitu - " 'u veru magu 'u sai chin'ìe? 'U Monachiellu."
"'U mona-chine???" dice Francesco ccù l'uocchji de fore.
"Patritta 'un t'ha 'mparatu propriu nente! 'U Monachiellu ìe cumu n'animella malandrina ca tutti volissemu 'ncontrare, illu vene citu citu intra 'u suonnu, ogne tantu se sede supra 'i spalli e dintra 'u liettu 'un te fa movere; atre vote s'ammucce la casa casa e si tu riesci a c'arrobbare 'u cappiellu d'a capu illu ppe su fare restituire te cuncede tuttu chillu ca vùe, puru 'u tesoru suo".
Francesco ccu lla vucca spalancata dice: "Ohi nà, ma tu ancuna vota ha vistu 'stu Monachiellu?".
"Certu c'haju vistu! Quandu ere cchjiù quatraru signu sagliutu allu tavulatu a pigliare nuci. 'Un c'ere tantu lustru, ca ormai stave umbruliandu, e ll'haju vistu assettatu ca si nde stave rusicandu una. Lle signu fujutu appriessu ppe c'arrobbare 'u cappiellu e..."
"E cce si' resciutu!"
"No, me signu resbigliatu!"
"Ahhh! Ma tu me chjcchiariji na'!"
"Io 'un te pigliu ppe fissa biellu mio! 'U Monachiellu esiste ma dintra 'a capu nostra, ìe 'na fantasia cumu 'u personaggiu tuo Herry Potter. Illi esistenu pecchì nui 'i facimu vivere. A mie me piace quandu 'a fantasia se 'mbisc-che ccu lla vita vera 'u sai pecchì? A 'na certa età c'ìe lu rischiu de t'afflosciare e de ud'avire cchjiù voglia de fissiare, d'accussì tuttu divente cchjiù 'nteressante e te videre ccù l'uocchji spierticati cumu haju vistu a tie, cridame ca ìe 'nu scialamientu de core."

Commenti

  1. Ottima iniziativa quella di promuovere la cultura della conservazione delle lingue locali. Congratulazioni alla scuola, ai docenti ed agli alunni di Aiello. Complimenti ai vincitori del concorso. Franco Pedatella

    RispondiElimina

Posta un commento

Salve. Grazie per il commento.
Il curatore del Blog fa presente che non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori. I commenti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o contenenti dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy, verranno cancellati.