A Mario Pucci, i versi di Giulio di Malta


'A chjazza sutthana chin'íe c'ulla sa, 'a chjazza cchju bbella d'e chissa Città! (Mario Pucci)

Carissimi Aiellesi vicini e lontani, è scomparso Mario Pucci uno di quei cittadini che in una lirica scritta qualche anno fa io ho chiamato insieme a Peppe, Gaetano ed il sottoscritto “Quattru Airuni da Chiazza Suttana.” Il Signore, nella bontà del quale noi abbiamo sempre creduto ha voluto così ed a noi non resta che prendere atto delle sue scelte e volontà. A me non resta che ricordarlo nell’unico modo che io so manifestare. Ringrazio coloro i quali avendo la pazienza di leggere queste quattro strofe penseranno a lui e a tutti noi che per tanti anni li abbiamo importunati con le nostre lagne.

C’um’ìe bruttu stasira u Castiellu.
N’atr’Airune ha lassat’u Castiellu.
C’ìe gran scuru alle Trempe d’Aiellu,
un se sente nna vuce, nu gridu.
A Cusenza, lu Viecchiu “Cardillu”,
sufferente, ccu pinna e bastune,
ìe rimastu, du Gruppu, sulu illu,
a ‘ntonare l’antica canzune.
Chissa ìe nna piccola, gran melodia,
di cipressi, cantata in sordina,
ca partiendu da Chiazza e ogni via,
ad’Aiellu, fa l’ultima “Strina.”
I’e l’estivu, annuale congressu,
de l’Agustu alla Chiazza Suttana,
quandu a tuttu ere fattu u “Processu”,
ccu lettura d’osanna o puttana.
I’e da “Racchia la grande leggenda,
sup’e scale ppe Carnilevaru,
quand’a farsa ere prima vicenda,
ccu scialata de viecchiu e quatraru.

Giulio di Malta

***

Riportiamo la poesia I quattru airuni d'a Chjazza suttana, pubblicata in precedenza sul blog degli Aiellesi nel Mondo.

I quattru Airuni da Chiazza Suttana
di Giulio di Malta

De l’”Antichi”, su parte primordiale,
figli d’Aiellu, de “Timpe” du Castiellu,
i quattru “Airuni”, cosa eccezionale,
ccu pinna hanu operatu e ccu pinniellu.
Peppe, nu Comunista svisceratu,
scolaru de lu Marx, du “Capitale”,
fedele allu culure e bersagliatu,
de nu partitu, ccud’illu mai leale.
Arrivatu ad’Aiellu, quatrariellu,
ìe diventatu figliu primordiale,
tutt’a vit’ha ragatu lu fardiellu,
de n’amure violentu, viscerale.
Gatanu, u “Vruscignuolu Canterinu”,
du Parentatu Rre, du “Focularu”,
da famiglia Pitture sopraffinu,
de lu “dittu”aiellise, gran Massaru.
Mariu, Prufessure de fattu cum’è nume,
Rre de la Farsa, du Carnilevaru,
de lu Paise ìedi lu gra Jume,
canture de l’amure e du “Tilaru”.
Giuliu, Airune ccu pinniellu e sillabariu,
ccu nna “Zampugna”, vecchia,melodiusa,
ntinnedi nu motivu proletariu,
ca na vot’ere cosa prestigiusa.
Cunte cose ca u tiempu ha cancellatu,
cumbattiendu la “Droga e lla Guerriglia”,
u regalu cchiù grande du “Creatu”,
l’amure ppe lla “Terra e lla Famiglia”.

Cosenza 16 Aprile 20I6

Commenti

  1. Peppe (Verduci) ? Gatanu ( ...chi/quale...) ?

    RispondiElimina
  2. Trattasi di Peppe Verduci, Gaetano Coccimiglio, Mario Pucci e Giulio di Malta.

    RispondiElimina

Posta un commento

Salve. Grazie per il commento.
Il curatore del Blog fa presente che non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori. I commenti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o contenenti dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy, verranno cancellati.